Menu

Права за ползване

1. Сайтът е разработен за Лазурит 94 АД и всички права за него се притежават и са запазени.
2. Сайтът и софтуерът са на разположение и са осигурени на потребителя "както са" и без гаранция или представителство под каквато и да е форма (изразено или съдържащо се) или юридическа отговорност в най-пълна степен допустима от закона. Освен в случаите на съзнателно лошо администриране, Лазурит 94 АД не е отговорен за никакви вреди, които са били причинени от или във връзка с използването на сайта. При никакви обстоятелства Лазурит 94 АД не е отговорен и се отказва от всякаква юридическа отговорност за всякакви индиректни, инцидентни, последващи или особени вреди, които са причинени от или във връзка с употребата на сайта.
3. Всяка информация за продуктите или друга информация, публикувана на сайта се дава според най-доброто познание на Лазурит 94 АД. Всичката тази информация обаче, доколкото е легално възможно, не поражда никаква гаранция и/или никаква юридическа отговорност за Лазурит 94 АД и не освобождава потребителя от предприемането на негови собствени инвестиции и тестове.
4. Листовете за безопасност, публикувани на сайта, са предвидени само за инфорация и без отговорност. Няма гаранция от техническа гледна точка, че Листовете за безопасност, публикувани на сайта, са най-новите версии, налични по това време. Съответно, само Листовете за безопасност на хартиен носител са валидни за целите на информационните задължения, пораждащи се от Европейската наредба за химикалите (REACH). Листовете за безопасност, публикувани на сайта, не могат да повдигнат никакви искания към Лазурит 94 АД.
5. Освен, ако друго не е специално предвидено в писмен вид, Общите условия за продажба на Лазурит 94 АД не могат да бъдат променяни от сайта, неговото съдържание, материали и информация.
6. Без юридическа отговорност и без да уведоми Лазурит 94 АД може да промени или да прекрати действието на всички части на този сайт и по всяко време по свое усмотрение, като не поема никаква отговорност за осъвременяването на сайта.
7. Връзки към сайтове на трети страни ("хиперлинкове") не потвърждават тези сайтове на трети страни като част от Лазурит 94 АД и Лазурит 94 АД не е отговорен за наличността на тези сайтове или тяхното съдържание. Хипер линкването към тези сайтове е на Ваш собствен риск.
8. Всякакви претенции или искове, свързани със сайта или употребата му ще бъдат управлявани в съответствие със законите на България, без конфликти за правни принципи.

Политика на Лазурит 94 АД за упражняване правата на субектите на лични данни

„Лазурит 94“ АД обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

Служителите, които обработват лични данни за целите и във връзка с предмета на дейност на търговското дружество, сключването на договори за предоставяне на услуги и изпълнение на задълженията по тях като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработване на лични данни:

  • личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;
  • личните данни се събират за конкретни, точно определени и законосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
  • личните данни са точни и при необходимост се актуализират;
  • личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
  • личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани.

Служителите, които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични обучения за поверителност на данните и се запознават с приложимото законодателство.

ДЕФИНИЦИИ

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

• право на достъп;
• право на коригиране;
• право на преносимост на данните;
• право на изтриване;
• право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
• право да се иска ограничаване на обработването;
• право на възражение срещу обработването на лични данни;
• право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

ПРАВО НА ДОСТЪП

При поискване „Лазурит 94“ АД предоставя на субект на лични данни следната информация:

• информация дали „Лазурит 94“ АД обработва или не обработва личните данни на лицето;
• копие от личните данни на лицето, които се обработват от „Лазурит 94“ АД
• обяснение относно обработваните данни

Обяснението относно обработването на данни включва следната информация:
• целите на обработването;
• съответните категории лични данни;
• получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
• когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
• съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
• правото на жалба до надзорен орган;
• когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

Обяснението относно обработваните данни съдържа информацията, която „Лазурит 94“ АД предоставя на субектите на данни посредством Уведомления за поверителност.

При искане от субекта на лични данни, „Лазурит 94“ АД може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

При предоставяне на копие от лични данни, „Лазурит 94“ АД не следва да разкрива следните категории данни:

• лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
• данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
• друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство

Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на „Лазурит 94“ АД.

Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, „Лазурит 94“ АД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.

„Лазурит 94“ АД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, „Лазурит 94“ АД аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от „Лазурит 94“ АД да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, „Лазурит 94“ АД уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

При поискване, „Лазурит 94“ АД е длъжен да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
• субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на „Лазурит 94“ АД;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

„Лазурит 94“ АД не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение на „Лазурит 94“ АД
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

• точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
• „Лазурит 94“ АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на „Лазурит 94“ АД и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

„Лазурит 94“ АД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

• за съхранение на данните;
• със съгласието на субекта на данните;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• за защита на правата на друго физическо лице;
• поради важни основания от обществен интерес

Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по-горе, „Лазурит 94“ АД го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

ПРАВОТО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил на „Лазурит 94“ АД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

• обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта на личните данни;
• обработването се извършва въз основа на договорно задължение;
• обработването се извършва по автоматизиран начин.

Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от „Лазурит 94“ АД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

• обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
• обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на „Лазурит 94“ АД или на трета страна;

„Лазурит 94“ АД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

По електронен път на следния имейл адрес: office@lasurit.com
На място в офиса на „Лазурит 94“ АД: гр. София, бул. Ботевградско шосе 282
По пощата - на адреса на офиса на „Лазурит 94“ АД: гр. София, бул. Ботевградско шосе 282

Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

Идентификация на лицето – име и ЕГН
Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща
Искане – описание на искането

„Лазурит 94“ АД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „Лазурит 94“ АД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

„Лазурит 94“ АД не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

„Лазурит 94“ АД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Настоящата Политика е приета със Заповед на Управителя на „Лазурит 94“ АД и влиза в сила от 25.05.2018 г.

 

КАК СЪБИРАМЕ, ИЗПОЛЗВАМЕ, СПОДЕЛЯМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, МОЖЕТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ОТ ТУК:

Уведомление за поверителност за начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените на "Лазурит 94" АД лични данни.

Адрес

Бул. Ботевградско шосе 282

1839 София България

+359 2 9713707

+359 2 9733075

За нас

Лазурит 94 АД е официален вносител на Glasurit, дъщерната фирма на немския химически BASF, един от най-големите производители на бои и лакове в света.

Работно време

Понеделник-Петък

08:30-17:00

ISO9001white 150

Меню
Този сайт използва "бисквитки"(cookies).